بانک ملت استان کرمانشاه و هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان با هدف ارتقای سطح همکاری میان دو طرف ، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.