پروژه مسکونی 180 واحدی شرکت تعاونی مسکن منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با مشارکت بانک ملت ،به صورت رسمی به بهره برداری رسید.