نخستین کارخانه تولید ید در ایران با مشارکت بانک ملت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ، در استان گلستان راه اندازی می شود.