سرپرست استانداری خوزستان با اهدای لوح تقدیری به مدیر بانک ملت در این استان ، از زحمات مدیریت و کارکنان این بانک دراجرای موفقیت آمیز طرح خرید نقدی گندم قدردانی کرد.