بانک ملت استان خوزستان در همکاری با تجار و بازرگانان این استان در میان تمامی بانک های دولتی و خصوصی رتبه نخست را به دست آورد.