تعداد بازدیدکنندگان از سایت جدید اطلاع رسانی بانک ملت در خردادماه 86 نسبت به ماه مشابه سال 1384 ، با 2747 درصد رشد مواجه شده است.