بانک ملت در هفته جاری سه هزار پایانه فروشگاهی جدید وارد شبکه بانکداری الکترونیک خود می کند.