خدمات رسانی سامانه متمرکز پرداخت قبوض بانک ملت به 21 شرکت خدمات مشترکان در سراسر کشور گسترش یافت .