سامانه خرید اینترنتی بانک ملت باز هم گسترش یافت و شرکت های خدماتی و دانشگاه های بیشتری را تحت پوشش قرار داد.