بانک ملت استان خراسان رضوی با امکان سنجی و مدنظر قراردادن موقعیت اقتصادی شهرک مبل مشهد ، اقدام به تاسیس یک باجه بانکی در این شهرک کرد.