بانک ملت در راستای تسهیل امور بانکی پزشکان کشور ، نوع جدیدی از کارت های خود را با عنوان"ملت کارت پزشکان"وارد بازار پولی کشور کرد.