وزارت امور اقتصادی و دارایی ، رییس دایره حساب جاری و صندوق شعبه چابهار بانک ملت را به عنوان کارمند نمونه ملی معرفی کرد.