ریزعلی خواجوی معروف به دهقان فداکار با حضور در شعبه خزانه بانک ملت ، اقدام به افتتاح دو فقره حساب بانکی کرد.