مشاور استاندار و مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان خوزستان ، عملکرد بانک ملت را در رسیدگی به نامه های مردمی تقدیمی به رییس جمهوری ، مطلوب ارزیابی کرد.