مدیر بانک ملت اصفهان پیش بینی کرد که تعداد حساب های الکترونیک این بانک از 100 هزار فقره در ابتدای امسال به 500 هزار فقره در پایان سال افزایش یابد.