مدیر بانک ملت استان چهارمحال و بختیاری از پرداخت وجه گندم حدود 11 هزار کشاورزاز سوی این بانک خبر داد.