دریافت قبوض بیش از یک سوم شرکت های خدماتی کشور از طریق سامانه متمرکز دریافت قبوض بانک ملت امکان پذیر شد.