وزیر بازرگانی از مدیرعامل بانک ملت به دلیل حضور فعالانه و اثربخش در چرخه تولید گندم ، آرد و نان درکشور قدردانی کرد.