وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:بانک ملت در راه اندازی بورس نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی نقش اساسی و حیاتی ایفا کرد.