میزان منابع حساب های ارزی بانک ملت در پایان اسفندماه سال گذشته ، از 16 هزار میلیارد ریال گذشته است که نسبت به زمان مشابه در سال 85 ، بیش از 57 درصد رشد را نشان می دهد.