اعطای سود 16 درصدی به سپرده های سرمایه گذاری ویژه شش ماهه در بانک ملت تمدید شد.