مدیرعامل بانک ملت از اهدای چهار پروژه مدرسه سازی از سوی این بانک برای مناطق محروم استان کرمان خبر داد و گفت:ساخت این مدارس آغاز شده است و تا ابتدای مهرماه یعنی فصل شروع تحصیل ، به بهره برداری خواهد رسید.