شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با حضور رییس جمهوری ، تعدادی از مقامات لشکری و کشوری و مدیران بانک ملت در این استان به بهره برداری رسید.