چند طرح بزرگ صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی با مشارکت بانک ملت به صورت ر سمی به بهره برداری رسید.