مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر اجرای طرح خرید نقدی گندم از سوی بانک ملت را موفقیت آمیز خواند.