بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر در چهارماهه ابتدایی سال 1387 ، از وب سایت اطلاع رسانی بانک ملت بازدید کردند.