مدیر صندوق مهر امام رضا (ع)استان تهران از یک سال تلاش خستگی ناپذیر مدیریت و کارکنان بانک ملت قدردانی کرد.