بانک ملت موفق شد در میان بانک های تجاری استان گلستان رتبه نخست را در شاخص رشد جذب منابع به خود اختصاص دهد.