مشاور وزیر بازرگانی از عملکرد واحدهای مختلف بانک ملت در زمینه اجرای طرح ملی خرید نقدی گندم اعلام رضایت کرد.