بانک ملت منطقه دو تهران 31 هزار و 500 فقره کارت پرداخت برای مددجویان سازمان بهزیستی کشور صادرکرد.