رییس سازمان دانش آموزی استان بوشهر از بانک ملت به دلیل داشتن عملکرد مطلوب و شایسته در زمینه ثبت نام عمره دانش آموزی قدردانی کرد.