مشاور وزیر بازرگانی در امور پیگیری و بررسی نحوه خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ، از عملکرد بانک ملت در اجرای طرح خرید نقدی گندم ابراز رضایت کرد.