استاندار خراسان جنوبی از بانک ملت به دلیل خدمات دهی مناسب و به موقع و جلب رضایت مردم استان قدردانی کرد.