مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی از همکاری خالصانه بانک ملت با این بنیاد در نیل به اهداف و آرمان های حضرت امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری قدردانی کرد.