رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اقدامات بانک ملت در زمینه ثبت نام متقاضیان عمره مفرده قدردانی کرد.