سهم درصد بانک ملت از منابع استان خراسان رضوی از 7/20 درصد کل سپرده های استان به 7/23 درصد افزایش یافت که نشاندهنده سه درصد رشد است.