بانک ملت در نمایشگاه دستاوردهای بنگاه های اقتصادی زودبازده استان کرمانشاه به صورت فعال حضور یافت.
بانک ملت با دایرکردن غرفه ای در این نمایشگاه ، علاوه بر معرفی طرح های بزرگ ایجاد شده از محل تسهیلات بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده این بانک ، به ارایه آمار درباره این طرح ها و میزان اشتغالزایی آنها پرداخت.