شعبه پاستور بانک ملت با حضور مدیران ارشد این بانک به صورت رسمی کار ارایه خدمات بانکی به مشتریان را آغاز کرد.