مشاور استاندار کرمان و دبیر دولت الکترونیک این استان با اشاره به اقدامات بانک ملت در زمینه بانکداری الکترونیک ، این بانک را شایسته قدردانی دانست.