عضو هیات مدیره بانک ملت ، نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده را سرمایه اصلی این بانک در رقابت با سایر بانک های کشور عنوان کرد.