رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان ، از خدمات و همکاری های بانک ملت در این استان قدردانی کرد.