عملیات ثبت نام اینترنتی دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از طریق اتصال به سایت اینترنتی بانک ملت انجام شد.