مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت برگزار شد و صورت های مالی منتهی به پایان اسفندماه سال 86این بانک ، بدون بند حسابرسی به تصویب اعضای مجمع رسید.