سومین پایگاه شبانه روزی دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان اصفهان به بهره برداری رسید.