بانک ملت موفق شد تا از لحاظ رشد جذب منابع و کاهش مصارف ، جایگاه نخست را در میان بانک های تجاری استان قم به خود اختصاص دهد.