بانک ملت با طراحی خدمتی جدید ، برای تمامی افراد خانواده بدون محدودیت در تعداد ،"ملت کارت خانواده" صادر می کند.