طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ، بانک ملت تا پایان سال جاری ، تعداد پایانه های فروشگاهی خود را در سطح کشور به 200 هزار دستگاه افزایش می دهد.