رییس اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی تاکید کرد که خدمات الکترونیک بانک ملت بسیار مطلوب و رضایتبخش است.