باجه بانک ملت در سازمان تامین اجتماعی تحت نظارت شعبه خوش شمالی این بانک ، کار خدمات رسانی به مشتریان ، بیمه شدگان و کارکنان این سازمان را آغاز کرد.