نماینده مقام معظم رهبری در ستاد عمره دانشجویی از نحوه عملکرد، تعامل و ارائه خدمات بانک ملت به دانشگاهیان درخصوص ثبت نام عمره، اعلام رضایت کرد.